Wonen

Woonbeleid

Het woonbeleid van de provincie Antwerpen is gebaseerd op vier richtinggevende pijlers, namelijk diversiteit, densiteit, collectiviteit en connectiviteit.

diversiteit: Is er een voldoende, een divers en betaalbaar woningaanbod afgestemd op de woonwensen en –noden van eenieder? Door de bevolkingsgroei en gezinsverdunning is er nood aan bijkomende woningen. Tegelijk stellen we vast dat het huidige woonaanbod onvoldoende rekening houdt met het feit dat mensen veranderende behoeften hebben in verschillende levensfasen. Ook de betaalbaarheid van de woonmarkt staat onder druk. Er zijn lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en huurders aan de onderkant van de private huurmarkt betalen vaak teveel voor kwalitatief ondermaatse huurwoningen. Tegelijk ontstaan steeds meer alternatieve woon- en eigendomsvormen zoals cohousing waarop de huidige reglementering onvoldoende is aangepast.

densiteit: Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen op een geconcentreerde manier op een kleinere bebouwde oppervlakte wonen zonder in te boeten op woon- en leefkwaliteit? Elke dag verdwijnt er in België 6 ha open ruimte. Daarmee zijn we de slechtste leerling van de klas in Europa. De Vlaamse overheid heeft de ambitie dat vanaf 2040 er in Vlaanderen niet meer mag gebouwd worden in de open ruimte.  Dit betekent dat we moeten inzetten op kernversterking: de woningen die we in de toekomst nodig hebben, zullen we op een slimme manier moeten realiseren in de centra van onze steden en gemeenten, in compacte en leefbare wijken. Hoe doen we dat op mensenmaat? En hoe zorgen we voor een mentaliteitswijziging bij burgers en lokale beleidsmakers?

collectiviteit: Hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare (semi-)publieke ruimte optimaal aangewend kan worden en hoe bevorderen we het samenleven? Inzetten op kernversterking en verdichting impliceert dat mensen samenleven in compactere woonwijken zonder in te boeten aan leef- en woonkwaliteit. De wijze waarop de publiek ruimte is ingericht en wordt aangewend is een essentiële randvoorwaarde om het samenleven in onze steden en gemeenten te bevorderen. Betrokkenheid van burgers bij de inrichting ervan is noodzakelijk. 

connectiviteit: Kwalitatief wonen impliceert dat maatschappelijke voorzieningen (werk- kinderopvang – onderwijs –vrije tijd – zorg) bereikbaar zijn.  De ellenlange slierten lintbebouwing in Vlaanderen zijn uniek in Europa. De ligging van vele woningen op autolocaties heeft mee gezorgd voor een sterke toename van het autoverkeer en bijgevolg voor dagelijks fileleed en luchtvervuiling. De vergrijzende bevolking van de klassieke verkavelingswijken heeft steeds moeilijker toegang tot noodzakelijke voorzieningen waardoor lokale overheden moeten nadenken over hoe ze zorg en andere maatschappelijke functies organiseren.

Samen met het Beleidsteam Wonen zet Kamp C hierop sterk in, als onderdeel van onze missie: de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Als provincie hebben we een bovenlokale bril en stimuleren we de samenwerking van actoren over de grenzen van gemeenten en sectoren heen. We hebben een lange traditie in een financieel impulsbeleid waarbij we actoren de nodige experimenteerruimte bieden om innovatieve praktijken uit te testen. Het uitdragen van goede praktijken en uitwisselen van kennis over sectoren heen, wordt ook sterk gewaardeerd door onze stakeholders. 

Willen we als provincie mede een antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen die hierboven geschetst worden, zullen we in de toekomst een sterker geïntegreerd beleid dienen te voeren, waarbij we naast de menselijke component ook meer rekening houden met de ruimtelijke impact van de wijze waarop we wonen. Dit veronderstelt een nauwere samenwerking met andere provinciale diensten zoals ruimtelijke planning, detailhandel en mobiliteit en het eigen team data en analyse.

We willen onze sterke focus op de lokale besturen en haar inwoners (naast de bestaande ondersteuning van sociale huisvestingsactoren en middenveldorganisaties) verder uitbouwen, zodanig dat zij lokaal een toekomstgericht woonbeleid kunnen uitbouwen.

Lees de vollediga nota over het woonbeleid van de Provincie Antwerpen

Onze activiteiten rond wonen, waarvoor we vaak samen werken met Ar-Thur, worden ook jaarlijks gebundeld in cahiers:

  

Contactpersonen

Jet Groen

Architect - Adviseur Duurzaam Bouwen

Inge Van Loon

Coördinator Publiekswerking

#wonenkampc

Over projecten

 1. Ervaringsuitwisseling thermografie: lessons learned

  Op 8 mei 2017 vond in Maastricht een uitwisseling plaats tussen de See2Do! partners en experten en lokale partners over thermografie. Thermografie is een belangrijk aspect in het See2Do! project: DOEN door te ZIEN. Thermografie, zowel vanuit de lucht, langs de weg (gevels) als in de woning, toont waar actie nodig is en kan een eerste aanzet zijn om de woning energetisch te gaan verbeteren.

  Lees verder...
 2. “De adviseur van Kamp C kwam langs op het juiste moment

  In het project See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om burgers en lokale overheden aan te zetten tot een energie-efficiënte gebouwrenovatie. Adviseur Piet Wielemans van Kamp C geeft advies aan koppels die hun huis willen renoveren. Wekelijks bezoekt hij huizen met onafhankelijk en neutraal bouwadvies: “Subsidies zullen alsmaar minderen en dan is onze ondersteuning in de vorm van bouwadvies belangrijk”.

  Lees verder...
 3. Mechelen renoveert

  In de komende jaren wordt zowel het dorpshuis van Hombeek (deelgemeente van Mechelen) als het kantoorgebouw van IGEMO (gelegen in de binnenstad) energiezuinig gerenoveerd. Beide projecten worden uitgevoerd met steun van Europa, binnen het INTERREG-project See2Do!.

  Lees verder...

Nieuws

 1. Energiemeester zkt gezin

  Wil je thuis energie besparen maar weet je niet hoe? Richt je tot een energiemeester in jouw buurt.

  Deze energieexperts staan klaar om jou te helpen.

  Lees verder...
 2. Europees project ENLEB goedgekeurd

  Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het ENLEB-project goedgekeurd. In ENLEB werken Vlaamse en Nederlandse partners samen aan de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaars op basis van co-creatie, met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

  Lees verder...