ENLEB

Zonnige Kempen

Zonnige Kempen is een sociale huisvestingsmaatschappij die rekening houdt met de impact van sociale woningbouw op de leefgemeenschap en het leefmilieu. Ze streven naar een leefbare en vitale woonomgeving. Daarbij gaan ze selectief om met de bouwomgeving, gebruiken ze duurzame technologieën en sensibilseren ze hun bewoners en personeel om duurzaam te werken, wonen en leven.

Waarom wil Zonnige Kempen meewerken aan het ENLEB-project?

ENLEB biedt de kans om kennis op te bouwen rond het duurzaam en innovatief renoveren van woningen. Het is een grensoverschrijdend project, wat volgens ons een enorme meerwaarde is. Wij kunnen onze opgebouwde kennis delen met de partners en omgekeerd. Die kennis kunnen we inzetten om ons patrimonium te renoveren. En dat sluit naadloos aan bij de doelstelling van het project: de verduurzaming van onze woningen in de toekomst.

Wat is jullie rol in het project?

Wij zijn sterk betrokken in de onderdelen rond co-creatie, wijkonderzoek en demowoningen. We zullen onderzoeken of de vooropgestelde innovatieve technieken en doelstellingen geïmplementeerd kunnen worden en na realisatie, monitoren wat hun werkelijk effect is. Daarnaast organiseren we co-creatieprocessen met onze bewoners, bedrijven en andere actoren.

Wanneer is ENLEB een geslaagd project voor jullie?

ENLEB is geslaagd voor ons wanneer we met alle partijen erin geslaagd zijn om de opgedane kennis, zowel over het proces als uitvoeringstechnisch, kunnen vertalen naar demowoningen die een voorbeeldfunctie kunnen vormen voor de wijken en ver daarbuiten. Zij kunnen dan een actieve bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Bovendien zal de gebruiksvriendelijke menukaart een meerwaarde zijn voor particuliere eigenaren andere actoren.

Thomas More

Thomas More is een unie van hogescholen binnen de Associatie KU Leuven met meer dan 15.000 studenten en 7 campussen in de provincie Antwerpen. Ze bieden studenten innovatief professioneel hoger onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Door toonaangevend onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening vormen ze een motor van regionale ontwikkeling.

Waarom werkt Thomas More mee aan ENLEB?

Het onderzoekscentrum KennisCentrum Energie (KCE) van Thomas More beschikt over ruime expertise op gebied van energie-efficiëntie in gebouwen en van monitoring, aspecten die ook binnen ENLEB aan bod komen. De aanpak binnen ENLEB kan deze kennis verder verruimen.

Wat is jullie rol in het project?

Thomas More focust zich binnen het project op alle aspecten van monitoring. Hierbij nemen we enerzijds de rol van werkpakketleider op wat betreft de monitoring. Anderzijds hebben we in hoofdzaak een adviserende rol om projectpartners te ondersteunen bij hun taken.

Wanneer is ENLEB een geslaagd project voor jullie?

Wanneer er, via een grensoverschrijdende samenwerking, bruikbare en vernieuwende adviezen worden ontwikkeld waarmee gezinnen, uitvoerders, ontwerpers en overheden aan de slag kunnen.

Maar ook wanneer de demonstratiegebouwen en de output van het project zorgen voor een trigger bij verschillende actoren en hen hiermee aanzetten tot het overgaan tot acties.

UCCL

Hogeschool UCLL is met 15.000 studenten en 9 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant één van de grootste hogescholen van Vlaanderen. UCLL is actief in de lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Peter Van Hout is lector en vorser in de expertisecel Energy.

Waarom neemt UCCL deel aan het project?

De expertisecel Energy van UCLL kent vele raakvlakken met ENLEB, zoals energie neutraal bouwen en duurzaamheid in een praktijkgericht kader. UCLL hecht bovendien veel belang aan het versterken van internationale contacten in de Euregio, waardoor ook de innovatieve kracht van de (internationale)bedrijfspartners als inspiratie werkt voor de medewerkers en studenten.

Wat is jullie rol in het project?

We ontwikkelen een demo-opstelling in vorm van een mobiele unit waarmee de huidige stand van zaken rond hernieuwbare energie en DC-technologie inzichtelijk gemaakt wordt. Het platform zal in het project gebruikt worden om de bewoners uit de verschillende wijken te informeren en kennis te laten maken met deze nieuwe technologieën.

Wanneer is ENLEB een geslaagd project voor jullie?

Wanneer alle betrokken partners binnen het project via nauwe grensoverschrijdende samenwerking hun vooropgestelde doelen behalen. Maar, bovenal als de output van dit project kan dienen als een waardevolle en praktische inspiratiebron voor gezinnen, uitvoerders, ontwerpers en overheden om zo mee te werken aan een duurzame samenleving.

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool ontwikkelt nieuwe kennis voor het onderwijs en de samenleving. Ze doen praktijkgericht onderzoek voor en met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisatie. Avans pakt vraagstukken multidisciplinair aan. In hun expertisecentra werken lectoraten – studenten, docentonderzoekers en lectoren – samen met de opdrachtgever aan nieuwe producenten, businessmodellen en technologieën. De resultaten zorgen voor innovatie en verduurzaming in de regio en een beter onderwijs.

Wat neemt Avans Hogeschool deel aan dit project?

Het  lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek van Avans is betrokken bij ENLEB. Het project raakt een van de belangrijkste aspecten in relatie tot energietransitie: hoe kunnen huiseigenaren en professionele bouw- en installatiebedrijven gezamenlijk zorgen om de energietransitie praktisch mogelijk te maken. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol waar Avans haar expertise kan inzetten. Bovendien kunnen we met ENLEB kijken naar de verschillende bestaande methodes in Vlaanderen en Nederland en zo van elkaar leren en beschikbare methodes verbeteren en inzichtelijk maken voor de stakeholders.

Wat is jullie bijdrage aan ENLEB?

Avans zet een geschikte praktijkgerichte onderzoeksaanpak op en voert deze uit samen met de andere projectpartners. Daarnaast richt Avans zich op de opzet, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van werkbare methodes, in co-creatie met de stakeholders uit de wijken in Vlaanderen en Nederland en de demowoningen. Ten slotte werken we mee aan werkwijzen om bovenstaande aanpakken inzichtelijk en bruikbaar te maken voor de partners en stakeholders.

Wanneer is het project geslaagd voor jullie?

Avans wil tot een werkbare en effectieve samenwerking komen met alle projectpartners en stakeholders. Allereerst gericht op de onderzoeksaanpak en vervolgens om met deze aanpak vergelijkbare inzichten te krijgen voor de wijkaanpak/pilots en demowoningen in beide landen. Met alle deze opgedane kennis en de kennis uit voorgaande projecten, willen we een goed werkbare menukaart ontwikkelen die up-to-date blijft.

Universiteit Maastricht

ICIS is het duurzaamheidsinstituut van de Universiteit Maastricht. Het instituut draagt bij aan duurzame ontwikkelingsvraagstukken vanuit onderzoek en onderwijs. Ze zijn partner in vele onderzoeksprojecten, waarin een directe link van onderzoek naar de toepassing in de praktijk vrijwel altijd aanwezig is. UM werkt veel samen met overheden, NGO’s, bedrijven, en andere onderzoeksinstituten. Momenteel voeren ze, naast andere projecten, in totaal vijf projecten uit over de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Waarom neemt Universiteit Maastricht deel aan dit project?

De gebouwde omgeving draagt voor zo’n 40% bij aan de broeikasgassen die uitgestoten worden in de EU. De verduurzaming van woningen is hierbinnen een enorme opgave, die dringend noodzakelijk is, maar veel te langzaam gaat. Tegelijk is er een enorme behoefte aan individuele benaderingen omdat verduurzaming moet passen bij de behoeften van de bewoners. Het vraagstuk hoe je een grootschalige verandering kunt bewerkstelligen in combinatie met een individuele aanpak is daarom erg relevant.

Wat is jullie rol in het project?

ICIS is samen met andere partners verantwoordelijk voor het onderdeel co-creatie. We proberen d.m.v. co-creatie de energietransitie te versnellen door de kennis en kunde van allerhande partijen in te zetten in samenhang met elkaar. Iedereen heeft een stukje van de grote puzzel in handen, maar alleen door samen te werken komen we tot het totaalplaatje. Daarnaast werkt ICIS mee in de andere werkpakketten.

Wanneer is het project geslaagd voor jullie?

ENLEB is geslaagd als we een aantal beproefde bouwstenen hebben geïdentificeerd die samen de basis voor verduurzaming van woningen in een wijk kunnen vormen. Dat komt tot uiting in de ENLEB menukaart. We hopen bovendien meer inzichten te krijgen in co-creatieprocessen in de bouw zodat we het spanningsveld tussen individuele aanpak en grootschalige aanpak beter aankunnen.

Technische Universiteit Eindhoven

De faculteit Built Environment van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een sterk interdisciplinair gericht onderwijs- en onderzoeksorganisatie waarbij alle disciplines van het bouwkundige speelveld bijeengebracht zijn in een faculteit. Faas Moonen is associate professor bij de faculteit en Iris Moonen is PDEng trainee in het project.

Wat was jullie motivatie om deel te nemen aan ENLEB?

Duurzaamheid is een onderwerp dat centraal staat bij de faculteit Built Environment van de TU/e. Een bijdrage kunnen leveren aan het inzichtelijk maken voor mensen hoe ze hun huis kunnen verduurzamen, is daarom een doel dat goed bij ons past.

Wat is jullie bijdrage aan het project?

De TU/e gaat de gegevens van de andere partijen verzamelen en verwerken in de menukaart. Hierbij wordt ook onderzocht of het toepassen van metingen deze menukaart kan verbeteren. Vervolgens worden op basis van de uitkomsten van de menukaart voorstellen gegenereerd om woningverbetering op te schalen in de directe omgeving.

Wanneer is ENLEB een geslaagd project voor jullie?

Als men op een gemakkelijke en persoonlijke wijze inzicht krijgt in wat hij/zij daadwerkelijk kan doen om het eigen huis te verduurzamen en hiermee bij te dragen aan het behalen van de duurzame energiedoelstellingen in de gebouwde omgeving voor 2020.

Hellas Rectifiers

Hellas Rectifiers wil gelijkspanningsinfrastructuur mogelijk maken. Ze zijn ervan overtuigd dat het terug leveren van energie, energieverbruikers bewuster maakt. En voor de maatschappij zal dat een onmiddellijke en zichtbare energiebesparing opleveren. Hier willen zij als bedrijf een rol in spelen

Wat was jullie motivatie om deel te nemen aan ENLEB?

Hellas Rectifiers is binnen de IEC actief om een wereldstandaard te bereiken en is hier ook verantwoordelijk voor. In Nederland is hier al veel richting aan gegeven, maar het is ook belangrijk dat dit in andere landen plaatsvindt. Dat kan met grensoverschrijdende projecten als ENLEB.

Wat is jullie rol in het project?

Wij voorzien technische ondersteuning op het gebied van gelijkstroomtechnologie aan de projectpartners. We willen zo de rol van standaardisatie ook in België activeren.

Wanneer is ENLEB een geslaagd project?

Wanneer er een goede demo komt en een sterke basis voor onderwijs en promotie plaatsheeft. Maar ook, wanneer de standaardisatie op het gebied van gelijksstroomtechnologie in België gaat bewegen.

Kamp C

Kamp C is het centrum voor duurzaam bouwen en wonen van de Provincie Antwerpen. Kamp C is partner in meerdere Europese projecten met als gemene deler het versnellen van de transitite naar een duurzame samenleving met de focus op de bouwsector. Kamp C zet bijvoorbeeld in op renovatie, 3D-printen en circulair bouwen. ENLEB sluit zo perfect aan bij deze visie. 

Waarom wilde Kamp C meewerken aan ENLEB?

Kamp C wil meer inzicht verwerven in het opzetten en begeleiden van co-creatieprocessen met bewoners en bedrijven. Met ENLEB willen we met onze Noorderburen kijken welke voordelen ketensamenwerking in de bouw oplevert en dit stimuleren. Anderzijds willen we een handige tool, nl. een menukaart, ontwikkelen die bewoners zelf kunnen gebruiken bij de verduurzaming van hun woning. Kamp C ondersteunt o.a. lokale overheden en onderwijsinstellingen waardoor de resultaten uit bovenstaande thema’s erg nuttig zijn.

Wat is jullie rol in het project?

Kamp C is projectverantwoordelijke van ENLEB. Het grootste aandeel hebben we in de werkpakketten projectmanagement en communicatie. Hierbij zorgen wij voor een goede coördinatie tussen de partners en streven we het behalen van de vooropgestelde outputs na. Daarnaast organiseren we de interne en externe communicatie van het project.

Wanneer is ENLEB een geslaagd project voor Kamp C?

Als de opgezette cocreatietrajecten werkelijk leiden tot meer inzicht van de betrokken bewoners, zij beter kunnen inschatten wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn en meer vertrouwen hebben in de bouwketen. De menukaart moet een eindproduct zijn waar bewoners, lokale overheden en aanbieders gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Daarnaast is het project geslaagd wanneer we een goede grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking hebben omtrent wijkaanpak en de inzet van demowoningen.

TIORC

TIORC bestaat uit een groep betrokken ondernemers uit Nederlands Limburg. Zij bieden een gezamenlijke, integrale aanpak voor de upgrade van de bestaande woningvoorraad. Een uniek en aantrekkelijk concept voor woningcorporaties en bewonersverenigingen in Limburg. Met name de integrale aanpak heeft voor de eigenaar van vastgoed een meerwaarde: naast de techniek worden ook de economische, juridische en sociale aspecten aangepakt. Een zogenaamde “one stop shopping”. De vernieuwing zit in de optimale combinatie van Limburgse bedrijven in de bouw- en installatiebranche, financierders, juristen en eigenaren die willen investeren in bestaande woningen. Dat leidt tot fysieke verduurzaming, financiële en sociale innovatie van wijken

Waarom neemt TIORC deel aan project ENLEB?

TIORC is als enige deelnemer van het ENLEB-project effectief actief in de bedrijfswereld. Wij kunnen aangeven hoe verschillende bedrijven in een co-creatie verband met elkaar samenwerken. Ook hebben wij reeds een proefproject uitgevoerd, waarbij een woning gerenoveerd is tot een nul-op-de-meter woning. Wij hopen dan ook onze kennis een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het ENLEB-project.

Wat is jullie rol in het project?

Wij nemen deel aan de themabijeenkomsten die in het kader van ENLEB georganiseerd worden rond co-creatie van bedrijven. Doordat wij als TIORC reeds een aantal jaren nauw samenwerken en hier dan ook de grote voordelen van hebben ondervonden, hopen wij andere bedrijven te motiveren om te gaan co-creëren. Aangezien een hechtere samenwerking tussen adviseurs, bouwbedrijven, fabrikanten en installateurs mogelijk de transitie naar energieneutraal of energiezuinig wonen kan bevorderen.

Wanneer is ENLEB geslaagd voor jullie?

ENLEB is geslaagd voor ons als we onze kennis hebben overgebracht en we de uitdaging hebben vervuld waarbij de woningeigenaar en het bedrijf bij elkaar worden gebracht op zo’n manier dat energie-efficiëntie, energieopwekking en innovatie een gezamenlijke doelstelling wordt.

Interreg Vlaanderen-Nederland

#enleb

Geen tweets beschikbaar
Sluiten